திருப்பூர் பின்னல் ஆடைத் தொழிலின் தந்தை யார்? நண்பர் தி.மு.இராசேந்திரன் உடன் பேசிக்கொண்டு இருந்தேன். பின்னல் ஆடைத் தொழில் திருப்பூருக்கு அறிமுகமானது எப்படி என்ற கேள்வி எழுந்தது.          பின்னல் ஆடை துணி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் (நிட்மா) முன்னாள் தலைவர் அகில் ரத்தினசாமி அவர்களைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன். சங்கத்தின் வெள்ளி விழா மலரை அனுப்பி வைத்தார். அதில் இடம் பெற்றுள்ள கட்டுரையைச் சுருக்கித் தருகிறேன்....